School Fees & Enrollment SKOOLFOOIE / SCHOOL FEES 

 

Die skoolfonds per maand is streng vooruit betaalbaar voor/op die 7de dag van elke maand.

Fooie is betaalbaar oor 11 maande sodat daar geen fooi vir Desember betaalbaar is nie.  Hierdie is slegs geldig vir kinders wat in Januarie inskryf.  Kinders wat later in die jaar ingeskryf word, het ‘n pro-rata fooi betaalbaar in Desember.

Fooie sluit ontbyt, middagete, verversings, daaglikse versorging, opleiding, twee (2) uitstappies en vier (4) poppekaste in sowel as die maandelikse tissues, toiletpapier en wetwipes (3 maande – 2 jaar). *GEEN ADDISIONELE FOOIE OF BYDRAES NIE!

 

The monthly school fees are strictly payable in advance before / on the 7th day of each month.
Fees are payable over 11 months so there is no fee payable for December. This is only valid for children enrolling in January. Children enrolled later in the year pay a pro-rate fee for December.

Fees include breakfast, lunch, refreshments, daily care and four (4) puppet shows, one (1) live theatre and two (2) school outings as well as the monthly toilet paper, tissues and wet wipe (3 months – 2 years) supplies. * NO ADDITIONAL FEES OR CONTRIBUTIONS NEEDED!

 

 

REGISTRASIEFOOI / REGISTRATION FEE  

 

‘n Eenmalige registrasiefooi is betaalbaar by die ondertekening van hierdie ooreenkoms en is nie terugbetaalbaar aan die ouer nie.

A once-off registration fee is payable at the signing of this agreement and is non- refundable.

VERHOGING VAN FOOIE / INCREASE IN FEES 

 

Die verhoging van skoolfonds geskied jaarliks op 1 Januarie.  Verhogings word gedurende Oktober vasgestel en dan aan alle ouers gekommunikeer deur middel van ‘n omsendbrief.

The annual increase of the school fee is on January 1st. Increases are determined during October and then communicated to all parents by circular.

HERREGISTRASIE / ANNUAL RE-REGISTRATION 

 

A re-registration fee will be payable each year for every child between October and December as confirmation of attendance the following year.

‘n Herregistrasiefooi is betaalbaar vir elke kind tussen Oktober en Desember.  Die fooi dien as bevestiging dat u kind(ers) die volgende jaar deel van Babbel & Krabbel gaan wees.

SKOOLFOOIE / SCHOOL FEES 2020

 

Registrasiefooi / Registration fee:                                R 1,600-00 per kind (eenmalig) / per child (once off)

Voldag / Full day

Babas tot en met 2 jaar / Babies until 2 years            R 4480-00 per kind per maand / per child per month

Kleuters (3-6 jaar) / Children (3-6 years)                      R 4180-00 per kind per maand / per child per month

Gr. R                                                                                  R 4190-00 per kind per maand / per child per month

Halfdag / Half day (14:00)

Babas tot en met 2 jaar / Babies until 2 years            R 3480-00 per kind per maand / per child per month

Kleuters (3-6 jaar) / Children (3-6 years)                      R 3180-00 per kind per maand / per child per month

Gr. R                                                                                  R 3190-00 per kind per maand / per child per month

Afslag / Discount                                                               Vir meer as een leerder word afslag toegestaan.  

Inligting beskikbaar op aanvraag / For more than one learner, discount is given.  Information on request

Snoepie / Tuck shop                                          * twee-weeklikse snoep ingesluit by skoolfooi

                                                                             * bi-weekly tuck shop is included in the monthly fee