Good Friday Message

Easter 2020

Liewe ouers

Ons is in ‘n tyd waar baie dinge onseker is en dit wat wás, is definitief nie wat tans ìs nie.  Dit is egter ‘n tyd waar ons die geleentheid kry om te stop, te kyk en na te dink oor wat werklik van waarde is.  Ons is ‘n geleentheid gegee om werklik kwaliteittyd saam met ons geliefdes te spandeer, mekaar weer met nuwe oë te bekyk en die gejaag vir ‘n tyd agter ons te los.

Ons is in ‘n tyd van vernuwing en hoop.  Ja, daar is ongelooflike onsekerheid maar met verandering kom die onbekende.  Soos die Israeliete uit Egipte gelei is na ‘n onbekende land vir ‘n onbepaalde tyd, so ook dieselfde met ons.  Tog is God se hand in alles en hy bring alles tot ‘n punt om sy plan tot vervulling te bring.

Mag Sy genade oor almal spoel, dat sy wysheid ons verhelder en dat Sy perspektief ons oortuiging sal wees, altyd.

“Vir ons is Sy Seun gegee, om sy plan tot vervulling te bring”


Dear Parents

We are in a time where many things are uncertain and what wás, is definitely not what currently ìs. However, it is a time when we have the opportunity to stop, look and think about what is really valuable. We were given an opportunity to truly spend quality time with our loved ones, to look at each other again with new eyes and to leave the hustle and bustle behind us for a bit.

We are in a time of renewal and hope. Yes, there is incredible uncertainty but with change comes the unknown. As the Israelites were led out of Egypt to an unknown land for an indefinite period, so too with us. Yet God’s hand is in everything and he brings everything to a point to fulfill his plan.

May His grace be poured out on everyone, that His wisdom will enlighten us and that His perspective will always be our conviction.

“To us His Son was given to fulfill His plan”

Vriendelike groete / Kind regards

Leave a Reply